SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Giải thích thuật ngữ, nội dung một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
Explanation of terminology, content of some statistical indicators on national accounts and state budget

3.01 Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế
Gross domestic product at current prices by economic sector

3.02 Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Gross domestic product at current prices by type of ownership and by kind of economic activity

3.03 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Structure of gross domestic product at current prices by type of ownership and by kind of economic activity

3.04 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế
Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector

3.05 Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Gross domestic product at constant 1994 prices by type of ownership and by kind of economic activity

3.06 Tốc độ phát triển tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn theo giá so sánh năm 1994 phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Index of gross domestic product at constant 1994 prices by type of ownership and by kind of economic activity

3.07 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Revenues of the state budget

3.08 Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Structure of state budget revenue

3.09 Tốc độ phát triển thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
Index of state budget revenue

3.10 Thu chi ngân sách Nhà nước địa phương
Revenue and expenditure of local state budget

3.11 Thu ngân sách nhà nước của các quận, huyện
Revenues of district budget

3.12 Chi ngân sách nhà nước của các quận, huyện
Expenditure of district budget

3.13 Vốn huy động của các ngân hàng có đến 31/12
Mobilized capital until 31 Dec.

3.14 Doanh số cho vay của các ngân hàng
Volume of loans

3.15 Dư nợ tín dụng của các ngân hàng có đến 31/12
Outstanding loan until 31 Dec.

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI