Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương” (2/12/2019 17:49)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng: tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên; đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm...

Giới thiệu sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế” (26/11/2019 10:56)

Lúc sinh thời, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Oanh đã khẳng định: “Công tác xã hội (CTXH) vừa là một ngành khoa học vừa là một nghề.” Những năm gần đây, quan điểm đó càng trở nên khách quan khi lĩnh vực này được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư cả về nghiên cứu và ứng dụng.

Giới thiệu sách: Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ) (26/11/2019 10:52)

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Đứng trước yêu cầu phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, lấy nông dân là chủ thể trọng tâm trong mọi sự thay đổi cần thiết, với ý nghĩa phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Giới thiệu sách: Tài liệu công tác xã hội trong bệnh viện (Dành cho người làm công tác xã hội trong bệnh viện) (26/11/2019 10:44)

Công tác xã hội trong bệnh viện tại nước ta là một lĩnh vực còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, trên thế giới, lĩnh vực này đã được triển khai từ rất sớm và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội trong y tế, góp phần không nhỏ cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.


Giới thiệu sách: Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh – Giá trị và sức lan tỏa (20/10/2019 10:14)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.

Các tin khác:
Giới thiệu sách: Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Việt Nam  (20/10/2019)
Giới thiệu sách: “Thủ tướng Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân”  (3/9/2019)
Giới thiệu sách: “Trần Văn Giàu – Dấu ấn trăm năm”  (3/9/2019)
Giới thiệu sách: “Tư duy đạo đức vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo”  (8/8/2019)
Giới thiệu sách: “Mặt trái của công nghệ”  (8/8/2019)
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 30 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin tức
Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và được tường thuật trực tuyến tới điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.


  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 01
  Lời cảm ơn
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (62) 2019


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (61) 2019
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019
Ý kiến trao đổi
Một số vấn đề về từ vựng và việc dạy - học từ vựng đối với sinh viên Học viện Cán bộ (ThS. Phạm Trí Cường)


  Trải nghiệm từ chuyến đi học tập ngắn hạn tại Thụy Sĩ - ThS. Ngô Thị Thu Hiền
  Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia - TS. Trần Tuấn Duy
Số lượt truy cập
26881320
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động